Povrat robe

Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon o zaštiti potrošača za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Nephodno je popuniti OBRAZAC/IZJAVU i poslati  je na eglo-beograd@eglorasveta.com. Nakon naše potvrde o prijemu obrasca pošaljite ga sa kompletnim proizvodom i fiskalnim računom na adresu : Eglo rasveta, Bulevar Kralja Aleksandra 656a, 11050 Beograd. Obrazac  o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod u orginalnoj ambalaži, neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po isteku roka od 14 dana od dana preuzimanja, proizvod se više ne moze vratiti. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.