Amper

Struja se mjeri u amperima (A ili mA) i označava jakost električne struje koja je žarulji potrebna za rad. Struja I [A] = snaga P [W] / napon U [V]